Privacy statement

Algemeen

Deze privacy statement van Green Pepper Golf ("GPG"), statutair gevestigd te Leiden, is van toepassing bij het bezoeken van onze website, jegens (potentiële) klanten bij gebruikmaking van onze diensten, leveranciers en relaties van GPG en heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor GPG de verantwoordelijke van is.

Wij respecteren ieder zijn privacy en houden ons aan de vigerende wet- en regelgeving, zoals vanaf 25 mei 2018 de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening, alsmede aan de (verwerkers)overeenkomsten die GPG met klanten, leveranciers en relaties heeft gesloten.

Website

De informatie die door middel van de website van GPG kan worden verkregen heeft een algemeen karakter. Hoewel GPG ernaar streeft om de website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, kan het zo zijn dat de inhoud van (onderdelen van) de website niet juist, volledig of actueel meer is. GPG aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten van de bezoeker van de website op grond van de verkregen informatie op de website.

Verwerking persoonsgegevens

GPG doet er alles aan op uw privacy te waarborgen. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als dat strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, zodat wij een goede dienstverlening kunnen aanbieden en/of noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.

GPG maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door GPG gebruikt. GPG houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.

Daarnaast vindt alleen vastlegging van niet-persoonlijke bezoek- en verkeersgegevens plaats, waaronder begrepen het type verbinding, het besturingsprogramma van de computer van waaruit de website van GPG bezocht wordt en de pagina’s van de website van GPG die bezocht worden. De verwerking van die gegevens geschiedt uitsluitend met als doel opzet, inhoud en werking van deze website te optimaliseren.

GPG verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Indien je jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer verstrekt, zodat wij contact met je kunnen opnemen, vindt vastlegging daarvan plaats. Het gaat uitsluitend om gegevens die noodzakelijk zijn om in contact met je te kunnen komen.

Voor relatiebeheer en communicatie worden persoonsgegevens verwerkt zoals:

 • achternaam, voorna(a)m(en), voorletter(s);
 • adres, postcode, woonplaats;
 • e-mailadres(sen);
 • telefoonnummer(s);
 • geslacht;
 • bankrekeningnummer (indien van toepassing);
 • IP-adres.

Verder kunnen naast voornoemde persoonsgegevens tevens (bijzondere) persoonsgegevens (van gevoelige aard) van betrokkenen worden verwerkt voor het verzorgen van de inschrijving van golf toernooien. Indien wij bijzondere persoonsgegevens verwerken zal dit niet gebeuren zonder uw toestemming. Deze toestemming kan vervolgens te allen tijde worden ingetrokken. Intrekken van toestemming kan ertoe leiden dat je niet langer van betreffende diensten van GPG gebruik kunt maken.

De (bijzondere) persoonsgegevens die ter uitvoering van voornoemde diensten worden verwerkt zijn onder meer:

 • inloggegevens als gebruikersnamen en wachtwoorden (voor het aanmaken van een account bij GPG);
 • NGF nummer;
 • Golf handicap;
 • geboortedatum;
 • bankrekeningnummer(s);
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die je op de website plaatst;
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via de website worden uitgewisseld;

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met voornoemde (bijzondere) persoonsgegevens. De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd.

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan GPG verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die de privacy- en cookie statement van GPG heeft gelezen.

Grondslagen en Doeleinden verwerking

De wettelijke grondslag op basis waarvan GPG vrijwel alle persoonsgegevens verwerkt is de noodzaak voor een goede uitvoering van de overeenkomst (van opdracht) of als voorbereiding voor het afsluiten van een overeenkomst (van opdracht). Dit geldt voor alle dienstverlening die GPG voor haar klanten verzorgt, de overeenkomsten met leveranciers alsmede om de noodzakelijke bedrijfsvoering zo correct, efficiënt en veilig te laten verlopen.

Daarnaast is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, een wettelijke verplichting of vanwege gerechtvaardigd belang. Ingeval van toestemming heeft u te allen tijde het recht de toestemming in te trekken. U kunt toestemming weigeren, maar dit kan in sommige gevallen betekenen dat wij onze betreffende diensten aan u dienen te beëindigen. Of onze diensten om deze reden dienen te worden beëindigd, is ter uitsluitende beoordeling aan ons.

De persoonsgegevens die je actief aan GPG verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • uitvoering van een overeenkomst tussen GPG en betrokkene (met een klant of een leverancier) of als voorbereiding voor het afsluiten van een overeenkomst;
 • om je gelegenheid te geven om content te plaatsen op de Website;
 • om te kunnen inschrijven voor toernooien van de Open Golf Tour;
 • om contact met je te onderhouden over of in het kader van de website en onze diensten;
 • om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen;
 • om fraude en misbruik te voorkomen;
 • om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties;
 • indien je daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, om je te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van groepsmaatschappijen of door GPG zorgvuldig geselecteerde derden (opt-in).

Foto's en Video's

Tijdens de toernooien van de Open- en Senior Golf Tour worden foto's / video's gemaakt. Door acceptatie van deze AVG geeft u toestemming om foto's / video's van uzelf te publiceren t.b.v. de promotie van het toernooi en / of de tours.

Dienstverlening door derden

GPG schakelt (rechts)personen (“Derden”) in om haar dienstverlening zo efficiënt, correct en veilig te laten verlopen. Deze Derden zijn onder meer leveranciers van software en ICT-systemen, gespecialiseerde adviseurs en overige dienstverleners. De dienstverlening door deze partijen gebeurt onder verantwoordelijkheid van GPG. Als deze partijen noodzakelijkerwijs toegang dienen te hebben tot persoonsgegevens, zal indien nodig een (verwerkers)overeenkomst worden gesloten waarin afspraken worden vastgelegd omtrent een correcte, veilige verwerking en geheimhouding van deze persoonsgegevens waarborgen.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens wordt door ons nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan een derde voor verdere verwerking. GPG zal uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan opsporingsinstanties of overheidsinstanties wanneer dit is verplicht volgens toepasselijk recht of op last van een bevel van een overheidsinstantie, en alleen voor zover noodzakelijk ter bestrijding van fraude of criminele activiteiten. Informatie die bestemd is voor derde partijen als de overheid of de bank, niet zjinde de hierboven genoemde informatie, zoals belastingaangiften en financiële rapportages worden door ons uitsluitend doorgegeven op basis van een afgegeven machtiging van de betrokkene. Bij voorkeur worden deze documenten door de betrokkene zelf naar deze derde partijen doorgestuurd.

Onder geen beding verkoopt GPG ingevoerde gegevens aan derden, tenzij de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

In sommige gevallen kan je via de website doorlinken naar websites van derden. GPG is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is GPG niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Beveiliging en bewaartermijn

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft GPG passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Er wordt gezorgd dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. De personen die jouw persoonsgegevens verwerken zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

GPG bewaart de content die je op onze website hebt geplaatst in beginsel zo lang als je account in stand blijft. Als je je account laat opheffen, zal GPG de aan je account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren zodat de content die je op onze website hebt geplaatst voor andere bezoekers niet langer naar jouw persoon herleidbaar zijn.

Als wij persoonsgegevens niet meer nodig hebben, worden ze gecontroleerd en wanneer mogelijk verwijderd. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel van de verwerking en wettelijke bepalingen. GPG mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven, doch zal dit nooit langer doen dan noodzakelijk.

Beleid datalekken

GPG houdt een register datalekken bij. Daarnaast hebben wij een intern beleid opgesteld met betrekking tot onder meer het melden van datalekken. Zoals de wet vereist, wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Indien het datalek waarschijnlijk ook resulteert in een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkene, dan stellen wij de betrokkene tevens op de hoogte van het datalek.

Jouw rechten

Je hebt als betrokkene de navolgende rechten:

 • recht op informatie over het bestaan en doel van de verwerking vóórdat jouw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • recht op inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens;
 • recht op rectificatie ofwel correctie, indien wij onjuiste informatie persoonsgegevens over jou hebben verwerkt dan wel het recht op een aanvullende verklaring wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens;
 • recht op vergetelheid ofwel gegevenswissing: we zullen in een aantal gevallen op jouw verzoek jouw persoonsgegevens wissen, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit niet te doen;
 • recht op beperking van verwerking: in bepaalde gevallen heb je het recht dat wij jouw persoonsgegevens niet verwerken en mogen wijzigen;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid ofwel dataportabiliteit: je hebt het recht om de persoonsgegevens waarover wij van je beschikken in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen.

Als je gebruikt wenst te maken van jouw rechten, verzoeken wij je vriendelijk een schriftelijk verzoek per brief of per e-mail in te dienen (zie hierna voor de contactgegevens van GPG). Wij zullen jouw identiteit verifiëren alvorens wij overgaan tot het verzoek.

Cookies

Onze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. GPG gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Met behulp van een permanente cookie kan de website je bij en volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie.

Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics

GPG maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om GPG te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor GPG en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Wijzigingen

GPG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid. GPG adviseert u daarom deze Privacy Statement met regelmaat te raadplegen. Indien GPG belangrijke wijzigingen doorvoert die van invloed kunnen zijn op de verwerking van persoonsgegevens zal zij de betrokkenen voorafgaand informeren.

Indexering door zoekmachines

De gegevens die je in je profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle ingevoerde en geüploade data is niet publiek beschikbaar of doorzoekbaar door zoekmachines.

Contact

Voor vragen en/of klachten over jouw rechten en de manier waarop GPG met jouw persoonsgegevens omgaat, verzoeken wij je allereerst schriftelijk (per brief of per e-mail) contact op te nemen met ons.

GPG streeft ernaar je binnen een termijn van vier weken van een antwoord te voorzien. GPG gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw gegevens. Indien je desalniettemin een klacht wilt indienen verwijst GPG je naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Green Pepper Golf
Jan Palachstraat 6
2332 ZC Leiden
E-mail: info@greenpeppergolf.nl
T: +31(0)654654952

De privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 4 februari 2019.